Vooraf

Dit is de privacyverklaring van PGB dienstverlening. Hieronder kan je lezen wie daar onder vallen. Wij kiezen ervoor om de verklaring zo leesbaar mogelijk te schrijven voor onze cliënten, daarom gebruiken we steeds de naam van het Jagerhuis. De verklaring is voor iedereen van wie PGB dienstverlening persoonsgegevens verwerkt.

Deze verklaring is geschreven om duidelijk te maken om welke redenen het Jagerhuis persoonsgegevens gebruikt en bewaard én hoe wij ervoor zorgen dat dit veilig gebeurd.

In heel Europa is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldig, hierin staat welke rechten en plichten mensen hebben op het gebied van privacy. Het Jagerhuis vindt privacy heel belangrijk en daarom is deze verklaring geschreven, waarmee het Jagerhuis laat zien hoe het voldoet aan de AVG.

Wij willen dat iedereen die deze verklaring leest, deze ook kan begrijpen. Als je daar hulp bij nodig hebt of als je vragen hebt over de privacyverklaring, mag je ons bellen 0318 – 517285 of een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Privacyverklaring downloaden

Contactgegevens

PGB dienstverlening B.V.
Waaronder: Jagerhuis en Jagerhuis ZIN BV 

Directeur: Jolanda Jager

Postbus 15
3900 AA Veenendaal
0318 – 517 285
KVK-nummer: 30202982

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0318 – 517 285

Begrippen

Begrippen die wij gebruiken komen uit de privacywet, de AVG.
Welke begrippen gebruiken wij daarvoor:

Persoonsgegevens Als je door een gegeven kunt ontdekken om welke persoon het gaat, is het een persoonsgegeven.
Privacy Privacy heeft te maken met wie jij bent, wat jij zegt, wat je doet en denkt en vindt.
Bijzondere persoonsgegevens Dat zijn gegevens die meer zeggen over wat iemand vind of doet, zoals levensovertuiging, gezondheid, seksuele leven, strafrechtelijk verleden, BSN.
Bewaartermijn De tijd dat je gegevens bewaard.
Klachten Dingen waar je ontevreden over bent.
Verklaring Zeggen wat je over iets vindt of wat je ermee doet
Verwerken Gegevens opschrijven of bewaren
Toestemming Zeggen dat je het goed vind dat wij jou gaan ondersteunen bij het werken aan je doelen.
Autoriteit persoonsgegevens Die controleren in Nederland of er goed om gegaan wordt met privacy van mensen. Ook kunnen ze advies en voorlichting geven.
WkkGZ Een wet waarin staat wat je rechten zijn als je ontevreden bent over de zorg die je krijgt. Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg.
Verwerkers Organisaties die onze persoonsgegevens verwerken en die ons vragen om persoonsgegevens (denk aan de gemeente en de online plek waar wij onze dossiers bij houden).

Voor wie is deze verklaring bedoeld en waar gaat het over?

Deze verklaring is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met het Jagerhuis. Dat kan zijn als je ondersteuning krijgt van het Jagerhuis, of als je werkt bij het Jagerhuis, maar ook als je om een andere reden meer wilt weten over hoe het Jagerhuis om gaat met privacy.

Deze verklaring gaat over alle gegevens die we vast leggen, op papier en digitaal. De gegevens die wij automatisch binnen krijgen, maar ook de gegevens die wij niet geautomatiseerd binnen krijgen, bijvoorbeeld als je ons belt en wij schrijven jou telefoonnummer op om later terug te kunnen bellen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel

Bij het Jagerhuis worden veel persoonsgegevens verwerkt, dat betekent dat we op verschillende plekken informatie over jou opslaan.

Denk bijvoorbeeld aan je ondersteuningsplan, daarin staan je naam, geboortedatum, waar je woont, maar ook of je ziek bent (geweest), welke dingen je goed kunt en welke dingen je niet zo goed kunt. Veel van de dingen in je ondersteuningsplan zijn ‘bijzondere gegevens’, die mag je niet zomaar opschrijven en bewaren. Maar wij vinden dit belangrijk, zodat wij je goed kunnen ondersteunen. Daarom vragen wij ook altijd jou toestemming door een handtekening te zetten onder het ondersteuningsplan. Soms komt het ook voor dat andere ‘bijzondere persoonsgegevens’ in de rapportage terecht komen, dingen die belangrijk zijn om jou goed te kunnen ondersteunen schrijven we daar op. Ook je rekeningnummer en je BSN geef je aan ons, dit wordt gebruikt voor de facturen en om je te kunnen identificeren1.

Medewerkers van het Jagerhuis geven ook veel informatie, woonadres, rekeningnummer, verlof en ziekte registraties, verklaring omtrent gedrag, BSN, kopie van rijbewijs en diploma’s. Dit gebruikt het Jagerhuis om de administratie rondom loon en pensioen te kunnen regelen. Diploma’s, Verklaring omtrent gedrag en rijbewijs worden bewaard in het personeelsdossier, om te laten zien dat onze medewerkers opgeleid en bevoegd zijn voor hun taken.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Wij bewaren de gegevens van onze cliënten zo lang als ze ondersteuning van ons krijgen. Nadat een cliënt heeft aangegeven dat de ondersteuning stopt, bewaren wij de gegevens nog 15 jaar. Mocht de ondersteuning in die periode hervat worden, kunnen wij nog gebruik maken van de gegevens.

Gegevens van medewerkers van het Jagerhuis worden 7 jaar bewaard. Als iemand bij ons solliciteert en we hebben geen toestemming om de gegevens te bewaren, worden deze vernietigd aan het einde van de sollicitatieprocedure. Als we wel toestemming krijgen om de gegevens te bewaren, worden de gegevens een jaar bewaard, waarna deze worden vernietigd.

Wie geeft toestemming

Het Jagerhuis heeft toestemming nodig voor het verwerken van persoonsgegevens. Hieronder lees je hoe dat geregeld is. Dit is gericht op het verwerken van persoonsgegevens en toestemming voor het ondersteuningsplan.

Ben je jonger dan 12 jaar?

We willen graag van jou horen wat jij wil leren en waar we jou bij kunnen helpen, als je dat kan. Omdat je jonger bent dan 12 jaar, praten we ook vaak met je vader of moeder, of iemand anders die voor je zorgt (belangenbehartiger). Zij maken ook afspraken met ons over hoe wij jou het best kunnen helpen en zeggen tegen ons dat wij jou mogen helpen (dat heet toestemming geven). We vragen ook om toestemming om sommige dingen (zoals je naam, waar je woont en wat je wilt leren) op te schrijven, zodat we dit goed kunnen onthouden.

Ben jij tussen de 12 en 16 jaar?

We willen graag met jou en je ouders of belangenbehartiger praten over hoe we jou het best kunnen helpen. Samen maken we een plan en kijken we wat het best voor jou werkt. Jij én je ouders of belangenbehartiger geven toestemming voor de ondersteuning. Ook geven jij en je ouders ons toestemming om informatie op te schrijven, zodat wij dat kunnen gebruiken om jou verder te helpen.

Ben jij ouder dan 16 jaar?

Samen met jou maken we een ondersteuningsplan, daarin schrijven we aan welke doelen we willen werken. Om goede ondersteuning te bieden, hebben wij gegevens van jou nodig en zullen we een rapportage bij houden. Je geeft zelf toestemming voor het verwerken van de gegevens en het ondersteuningsplan.

Ben je ouder dan 16 jaar, maar helpen je ouder of belangenbehartiger je nog wel met het maken van beslissingen of is dit afgesproken?

Dan willen we graag samen met jou en je ouders of belangenbehartiger in gesprek over hoe we jou het best kunnen helpen. Samen maken we een plan en kijken wat het best voor jou werkt. Als het voor jou te lastig is om mee te denken over je plan, doen we dit alleen met je ouder of belangenbehartiger. Je persoonlijke gegevens bewaren we en we houden rapportage bij, zodat we je goed kunnen ondersteunen. Jij en/of je ouder of belangenbehartiger geven toestemming voor de ondersteuning en verwerking van de gegevens.

Welke rechten heb je?

Bij de AVG, de wet privacy, hebben we allemaal verschillende rechten. Hieronder lees je hoe we daar als Jagerhuis mee om gaan.

  1. Dataportabiliteit: het is een ingewikkeld woord en betekent dat je de gegevens aan iemand anders kunt door geven. Als jij bijvoorbeeld al eens eerder ondersteuning hebt gehad van een andere zorgaanbieder, kan jij je gegevens meenemen naar het Jagerhuis. Of als je de ondersteuning van het Jagerhuis stopt, ons vragen of wij het door willen geven aan je nieuwe zorgaanbieder. Ook kan je vragen de gegevens aan jou te geven, zodat je het zelf kunt doorgeven aan je nieuwe zorgaanbieder.
  2. Vergetelheid: het betekent dat je gegevens kunnen worden gewist, als jij hier om vraagt. Dit kan onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld als jij hiervoor geen toestemming meer geeft of de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel. Het Jagerhuis heeft die persoonsgegevens van jou dan niet meer op papier en/of digitaal.
  3. Inzage: Jij hebt recht om te weten welke gegevens wij van jou hebben en deze te bekijken.
  4. Rectificatie en aanvulling: Jij hebt recht om de gegevens die wij van jou hebben aan te passen of aan te vullen. Dit kan bijvoorbeeld als jij vindt dat er iets staat dat niet klopt.
  5. Beperking van de verwerking: Jij mag tegen ons zeggen dat wij (tijdelijk) niks doen met jou gegevens. Bijvoorbeeld als deze niet kloppen of als jij geen toestemming meer geeft.
  6. Geautomatiseerde besluitvorming: Geautomatiseerde besluitvorming betekent dat er geautomatiseerd gekozen wordt. Het Jagerhuis betrekt altijd een medewerker bij het maken van besluiten, door telefonisch of direct contact met de cliënt. Het Jagerhuis heeft geen geautomatiseerde besluitvorming.
  7. Bezwaar: Je mag bezwaar maken tegen de gegevensverwerking, dan zeg je dat je het niet goed vindt dat wij jou gegevens verwerken. Wij mogen dan geen gegevens meer van jou verwerken. Het zou kunnen zijn dat we geen ondersteuning meer kunnen bieden.

We zorgen ervoor dat wij zo snel mogelijk aan je verzoek voldoen, in ieder geval binnen een maand na jou aanvraag. In sommige gevallen, zoals wanneer jij je gegevens in wilt zien, spreken we een termijn af waarin je je gegevens in kunt zien.

Het Jagerhuis wil goede zorg leveren. Om goede zorg te leveren hebben wij persoonsgegevens nodig. Als je geen toestemming meer aan ons geeft, om die gegevens te gebruiken, kan het zijn dat wij de ondersteuning moeten stopzetten. Als dat voor jou geldt, zullen we dit aan jou vertellen.

Delen van gegevens

Soms wordt ons gevraagd om jou gegevens te delen met een ander. Als wij jou ondersteuning gaan bieden vragen wij jou al met wie wij jou gegevens mogen delen. Als we je gegevens ook met anderen willen delen, of als anderen vragen om jouw gegevens vragen wij daarvoor altijd jou toestemming, of wij anonimiseren jouw gegevens zo dat ze niet naar jou te herleiden zijn.

Wij maken gebruik van diensten van andere bedrijven, om onze gegevens veilig op te slaan. In de AVG staat dat dit verwerkers worden genoemd. Deze bedrijven voldoen net als het Jagerhuis aan de AVG. Wij houden een register bij, waarin staat met wie wij samen werken, welke gegevens wij delen en met welk doel. De afspraken leggen we vast in een overeenkomst, deze wordt verwerkersovereenkomst genoemd.

Als je vragen, complimenten of klachten hebt

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt voor ons, willen wij deze graag horen. Wij vinden het ook heel leuk om te horen als je tevreden bent. Dit kan direct bij je persoonlijk begeleider, maar ook bij de coördinator. Je kunt ons bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch 0318 -517 285.

Als je niet tevreden bent, wil je persoonlijk begeleider dit graag weten en met je zoeken naar een oplossing. Als dit niet kan of lukt kan je de coördinator of vertrouwenspersoon benaderen.

We hebben een intern vertrouwenspersoon voor cliënten en medewerkers.

Cliënten kunnen daarnaast ook contact opnemen met de NBEC, dit is een branchevereniging waar wij bij zijn aangesloten. Op hun website zijn contactgegevens te vinden: https://nbec.nl/

Ook zijn we aangesloten Klachtenportaal Zorg, waarmee we voldoen aan de wet over klachten in de zorg2. Dit is een onafhankelijke klachtenorganisatie, die u verder kan helpen als we er samen niet meer uit komen. Zij zijn bereikbaar via https://klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen/

Als je vindt dat wij niet goed zijn omgegaan met jou persoonsgegevens, kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. De autoriteit persoonsgegevens houdt toezicht, geeft advies en voorlichting in Nederland over het beschermen van persoonsgegevens. Als bij hun een ‘tip’ ingediend wordt, kijken zij of ze een onderzoek instellen. Een ‘tip’ indienen kan op de volgende site: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Privacyverklaring downloaden

HET JAGERHUIS

Hoofdvestiging te Ede:
Krommesteeg 5 B, 6718 TV Ede

Postadres: Postbus 15, 3900 AA Veenendaal

Tevens een locatie in: Veenendaal

0318 51 72 85

info@hetjagerhuis.nl

 

HKZ certificaat

Copyright 2024 Het Jagerhuis. Alle rechten voorbehouden

Website gerealiseerd door Petriana.nl

Opslaan
Cookies gebruikersvoorkeuren
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Als u het gebruik van cookies weigert, werkt deze website mogelijk niet zoals verwacht.
Accepteer alles
Weiger alles
Lees meer
Analytics
Tools die worden gebruikt om de gegevens te analyseren om de effectiviteit van een website te meten en om te begrijpen hoe deze werkt.
Google Analytics
Accepteren
Niet accepteren